Trưởng tiểu học Cao Xá 1 đón học sinh vào lớp 1 trong buổi lễ khai giảng năm học 2017 - 2018